zamknij okno  

Bezpieczeństwo

Drukuj  Jesteś tu: Informacje dodatkowe / Bezpieczeństwo


W związku z pojawianiem się nowych wersji złośliwego oprogramowania przypominamy podstawowe zasady bezpieczeństwa:

 • Bank nigdy nie prosi o podanie pełnego hasła poza systemem bankowości internetowej.
 • Zwracaj uwagę czy numer konta i bank odbiorcy przelewu podpisywany hasłem zgadza się z wpisanym przez Ciebie numerem podczas wykonywania przelewu.
 • Nigdy nie używaj do logowania adresu lub linku wysłanego w wiadomości e-mail lub SMS, jeśli nie jesteś pewien jej źródła.
 • Bank nigdy nie wysyła certyfikatów bezpieczeństwa poprzez wiadomość SMS lub e-mail.
 • Regularnie aktualizuj system operacyjny i przeglądarki internetowe. Pamiętaj, że Windows XP nie jest już wspierany przez producenta.
 • Zabezpiecz komputer aktualnym oprogramowaniem antywirusowym.
 • Niezwłocznie skontaktuj się z Bankiem w razie wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa dostępu do bankowości internetowej.


Volkswagen Bank direct przywiązuje dużą wagę do kwestii bezpieczeństwa swoich Klientów korzystających z usług i systemów banku. Zagadnienia bezpieczeństwa obejmują wiele poziomów, w szczególności istotne są:

 • ochrona przed nieuprawnionym dostępem do Twoich rachunków,
 • ochrona Twoich środków i transakcji,
 • ochrona Twoich danych osobowych przekazywanych do banku i gromadzonych w trakcie korzystania z serwisu internetowego (ochrona prywatności).

Dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych technologii Volkswagen Bank direct gwarantuje najwyższy standard bezpieczeństwa na wszystkich tych poziomach. Bezpieczeństwo na bank.

Jak zabezpieczamy dostęp do Twoich rachunków?

Obsługa internetowa e-direct pozwala na zarządzanie Twoimi rachunkami. Dlatego szczególnie ważne jest tu wykorzystanie mechanizmów chroniących przed dostępem nieupoważnionych osób.

W pierwszej kolejności potrzebne jest potwierdzenie Twojej tożsamości jako właściciela (pełnomocnika) rachunku. Na podstawie Twojego numeru Klienta oraz hasła Volkswagen Bank może dokonać identyfikacji i zalogować Cię do systemu e-direct.


Hasło ustalane jest indywidualnie podczas pierwszego logowania. W pierwszym etapie należy wprowadzić hasło jednorazowe otrzymane w SMS-ie aktywacyjnym, a następnie zdefiniować swoje nowe hasło. Hasło musi zawierać 8-23 znaków, małe i duże litery, minimum jedną cyfrę, bez polskich liter i znaków specjalnych.Pamiętaj, aby nie odpowiadać na wiadomości mailowe, w których jesteś proszony o podanie albo zweryfikowanie Twoich danych. Bank nie wysyła tego rodzaju zapytań droga mailową


Zadbaj również o bezpieczeństwo komputera, z którego korzystasz. Posługuj się tylko legalnym oprogramowaniem, aktualizuj na bieżąco system operacyjny oraz programy antywirusowe i przeglądarki internetowe. Unikaj komputerów, które są dostępne publicznie, gdyż nie są one należycie zabezpieczone, przez co twoje połączenie z bankiem może być śledzone.


Jak zabezpieczamy Twoje pieniądze i transakcje?

Wszelkie Twoje transakcje na rachunku także wymagają podania aktualnego hasła SMS. To zabezpieczenie Twoich środków i transakcji finansowych - jedynie dysponując poprawnym hasłem SMS możesz zaakceptować ich realizację.

Po zalogowaniu system analizuje, ile czasu upłynęło od ostatniej operacji po zalogowaniu i po przekroczeniu dopuszczalnego okresu bezczynności (10 minut) automatycznie Cię wyloguje. To kolejne zabezpieczenie przed nieupoważnionym dostępem do Twojego rachunku, kiedy np. odejdziesz od komputera bez wylogowania. W takiej sytuacji kontynuacja pracy wymaga ponownego logowania.

Zapewnienia bezpieczeństwa wymaga także podawanie przez Ciebie poufnych danych podczas pracy z systemem e-direct. Począwszy od strony logowania połączenie Twojej przeglądarki internetowej z bankiem jest szyfrowane. Ma to na celu zabezpieczenie transmisji przed przechwyceniem danych przez nieupoważnione osoby. Do szyfrowania wykorzystywany jest jeden z najbardziej zaawansowanych bezpiecznych protokołów transmisji - TLS o sile 256 bitów.

Identyfikatorem bezpiecznego połączenia jest symbol zamkniętej, kłódki pojawiającej się w pasku adresowym Twojej przeglądarki internetowej. Szyfrowanie połączenia wymaga uzyskania przez bank certyfikatu potwierdzającego autentyczność jego stron. Aby sprawdzić ważność certyfikatu potwierdzającego, że jesteś na prawdziwej stronie internetowej Volkswagen Bank kliknij dwukrotnie ikonę kłódki.

Ze względu na nasilające się w ostatnich czasach zjawisko phisingu polegające na zbieraniu przez oszustów poufnych danych na sfałszowanych stronach banków - zawsze w przypadku wątpliwości autentyczności stron Volkswagen Bank sprawdź certyfikat bezpieczeństwa.

System transakcyjny oraz Centrum Formularzy są także chronione przez rozwiązania firewall oraz mechanizmy ochrony baz danych.


Zwracaj uwagę czy numer konta i bank odbiorcy przelewu podpisywany hasłem SMS zgadza się z wpisanym przez Ciebie numerem podczas wykonywania przelewu.

Obsługa telefoniczna TELEdirect

Jeśli korzystasz z systemu telefonicznej obsługi rachunków TELEdirect - identyfikacja wymaga podania trzech z sześciu cyfr Twojego osobistego telekodu, co uniemożliwia podejrzenie, lub podsłuchanie pełnego telekodu w trakcie rozmowy telefonicznej. Dodatkowym zabezpieczeniem jest "losowanie" kolejności wybierania ww. trzech cyfr - system pyta o cyfry telekodu w dowolnej kolejności np. 2-3-6 . Dzięki temu dostęp do Volkswagen Bank direct przez telefon jest jednym z najbezpieczniejszych spośród wszystkich oferowanych obecnie na rynku.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Bezpieczeństwo nie oznacza wyłącznie rozwiązań technicznych ale także zabezpieczenia prawno-finansowe. Zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi wszystkie depozyty w Volkswagen Bank direct objęte są systemem gwarantowania w ramach Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

 

Volkswagen Bank Polska S.A. uczestniczy w obowiązkowym systemie gwarantowania w ramach Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Szczegółowe zasady funkcjonowania obowiązkowego funduszu gwarancyjnego określa ustawa z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. 1995, nr 4, poz. 18).

Celem obowiązkowego systemu gwarantowania środków pieniężnych jest zapewnienie deponentom wypłaty środków gwarantowanych przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny w razie ich niedostępności:

 • środki gwarantowane objęte są obowiązkowym systemem gwarantowania od dnia ich wniesienia na rachunek bankowy nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zawieszenia działalności banku ,
 • a w przypadku należności wynikających z czynności bankowych, o ile czynność ta została dokonana przed dniem zawieszenia działalności banku - do wysokości (łącznie z odsetkami naliczonymi zgodnie z umową - do dnia spełnienia warunków gwarancji) równowartości w złotych 100 000 euro - w 100%.

Ochronie podlegają imienne depozyty osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną oraz podmiotów, o których mowa w art. 49 ust. 3, art. 55 ust. 1 i 56 ust. 1 ustawy Prawo bankowe.

Kwota gwarantowana obliczana jest od sumy środków ulokowanych na wszystkich rachunkach.

Wypłata środków gwarantowanych następuje w złotych. Do obliczenia wartości euro w złotych przyjmuje się kurs średni z dnia spełnienia warunku gwarancji, ogłaszany przez Narodowy Bank Polski.

Ochronie nie podlegajš środki pieniężne zdeponowane przez:

 • Skarb Państwa,
 • banki krajowe, banki zagraniczne oraz instytucje kredytowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe,
 • spółki prowadzące giełdę, rynek pozagiełdowy lub alternatywny system obrotu, firmy inwestycyjne, zagraniczne firmy inwestycyjne, zagraniczne osoby prawne prowadzące działalność maklerską oraz Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi,
 • krajowe i zagraniczne zakłady ubezpieczeń, krajowe i zagraniczne zakłady reasekuracji w rozumieniu ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej oraz Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w rozumieniu ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych,
 • narodowe fundusze inwestycyjne, firmy zarządzające w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji,
 • fundusze inwestycyjne, towarzystwa funduszy inwestycyjnych, fundusze zagraniczne, spółki zarządzające, oddziały towarzystw inwestycyjnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych,
 • otwarte fundusze emerytalne, pracownicze fundusze emerytalne, powszechne towarzystwa emerytalne, pracownicze towarzystwa emerytalne w rozumieniu ustawy otwarte fundusze emerytalne, pracownicze fundusze emerytalne, powszechne towarzystwa emerytalne, pracownicze towarzystwa emerytalne w rozumieniu ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych,
 • spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, Krajową Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych,
 • osoby posiadające w dniu spełnienia warunku gwarancji pakiet co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Banku, a także osoby, które w stosunku do nich są podmiotami dominującymi lub zależnymi w rozumieniu art. 3 pkt. 16 i 17 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, w przypadku gdy osoby te pełniły swoje funkcje w dniu spełnienia warunku gwarancji bądź w okresie bieżącego roku obrotowego (obrachunkowego) lub poprzedzającego dzień spełnienia warunku gwarancji,
 • członków zarządu i rady nadzorczej Banku oraz osób pełniących w Banku funkcje dyrektorów i zastępców dyrektorów, jak również dyrektorów i zastępców dyrektorów oddziałów Banku, w przypadku, gdy osoby te pełniły swoje funkcje w dniu spełnienia warunku gwarancji bądź w okresie bieżącego roku obrotowego (obrachunkowego) lub poprzedzającego dzień spełnienia warunku gwarancji.

Ponadto brak ochrony gwarancyjnej występuje w przypadku gdy:

 • w związku z wykonywaniem innej czynności niż czynność bankowa, podmiot objęty ustawowym systemem gwarantowania (Bank) wystawia dokument imienny potwierdzający jego zobowiązanie pieniężne
 • w związku z usługami świadczonymi przez podmiot objęty systemem gwarantowania (Bank), w szczególności polegającymi na pośredniczeniu w zawieraniu umów, powstają lub mogą powstać jakiekolwiek wierzytelności osoby korzystajšcej oraz zainteresowanej korzystaniem z ich usług wobec innego podmiotu, który nie jest objęty systemem gwarantowania